European Seaways Italy - Greece Prices European Seaways Ferries Reservation Main Page
Greece - Italy European Seaways
Port Map
european-seaways@ferries.info Home Page
GREECE TO ITALY
Igoumenitsa,  Corfu,  Zante (Zakynthos)  to Brindisi

 

  Low Season   Meddle season   High Season

 

From Brindisi  to  Corfu & Igoumenitsa

 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
June                                                   A4 A2 A2 A2 A4  
July   A4   A2 A2 A2 A4   A4   A2 A2 A2 A4   A4   A2 A2 A2 A4   A2 A2 A2 A3 A3 A5 A1   A5
August   A3 A3 A5 A1   A5   A3 A3 A5 A1   A5   A3 A3 A5 A1   A5   A3 A3 A5 A1   A5   A3 A4
September   A4   A4   A2                                                  

A1  IGOUMENITSA DEP. 23:59 - BRINDISI ARR. 08:00
A2  IGOUMENITSA DEP. 07:00 - CORFU’ DEP. 09:30 - BRINDISI ARR. 16:30
A3  IGOUMENITSA DEP. 08:30 - CORFU’ DEP. 10:45 - BRINDISI ARR. 17:45
A4  IGOUMENITSA DEP. 22:00 - CORFU’ DEP. 23:50 - BRINDISI ARR. 08:00
A5
  ZANTE DEP. 15:30 - IGOUMENITSA DEP. 23:50 - CORFU’ DEP. 02:00 - BRINDISI ARR. 09:00

 

From Brindisi  to  Zante

 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
July                                                       A     A
August       A     A       A     A       A     A       A     A      

A  ZANTE DEP. 15:30 - IGOUMENITSA DEP. 23:50 - CORFU’ DEP. 02:00 - BRINDISI ARR. 09:00

 
 

Hotels in  ITALY
Hotels in  GREECE  and  Greek islands
Hotels in  CORFU  island
Hotels in  ZANTE (Zakynthos)  island
Hotels around  EUROPE


 

www.ferries.info european-seaways@ferries.info