European Seaways Italy - Albania Prices European Seaways Ferries Reservation Main Page
Albania - Italy European Seaways
Route Map
european-seaways@ferries.info Home Page
ALBANIA TO ITALY
Durres to Bari

  

 

  Low Season   High season

 

From Durres to Bari

 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
March I I   I   I   I I   I   I   I I   I   I   I I   I   I   I I  
April I   I   I I   I   IE IE   I   I   I I   I   I   I   I I   I    
May I   I I   I   I   I I   I   I   I I   I   I   A A   A   A   A
June A   A   A   A A   A   A   A A   A   A   A A   A   A   A A    
July A I A A/IE I A I A I A A/IE I A I A I A  IE I A I A I A A/IE I A   A A/IE A/IE
August A/IE  I A  I A  I A A/IE  I A  I A  I A A/IE  I A  I A  I AE/I AE/I AE/I A  I A  I AE/I AE/I AE/I A
September  I A  I A I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  
October  I A  I A I A  I A I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I A  I

I  BARI DEP. 22:00 - DURRES ARR. 07:00*
IE  BARI DEP. 12:00 - DURRES ARR. 20:00
A  BARI DEP. 22:00 - DURRES ARR. 07:00*
AE  BARI DEP. 12:00 - DURRES ARR. 20:00

* Next Day

 

 

 
 

www.ferries.info european-seaways@ferries.info